Tyler
首頁    |    師資介紹    |    運動按摩師資

專業證照與學歷

  • 國立臺灣體育大學(臺中)-運動健康科學學系
  • 行政院運動傷害防護員
  • 初級救護技術員
  • Redcord AI

經歷

  • 興農職棒隨隊防護員
  • 義大職棒隨隊防護員
  • 左營國家選手訓練中心防護員
  • 2013 WBC中華代表隊隨隊防護員
  • 歐洲聯隊隨隊防護員
  • 中區防護建構計畫巡迴訪視專家