Alinka
首頁    |    師資介紹    |    心舞瑜珈師資

    專業證照與經歷

  • RYT200 美國瑜珈聯盟空中療癒合格認證師資

  • RYT200 美國瑜珈聯盟空中瑜珈合格認證師資

  • 印樂空中瑜珈合格認證師資

  • 火箭瑜珈合格認證師資

  • 諾亞第拉身療法合格認證

  • 中華民國瑜珈協會合格證照

  • 台中瑜珈教練中心合格證照

  • 哈達基本體位合格證照

    專長

  • Aerial Yoga 空中瑜珈

  • Sculpture Yoga 雕塑瑜珈


<更多師資請看上方師資介紹>